Algemene gegevens

Geslacht

Achternaam

Voornaam

Voorletters

Woonplaats

Nationaliteit

E-mail adres

Telefoonnummer

Geboortedatum

Beginjaar studie

Studievorm

Studie

Ik ben geïnteresseerd in een actief lidmaatschap:

Actief lidmaatschap houdt in dat het lid deelneemt aan een van de vele commissies die Flow rijk is. Een actief lidmaatschap kost niet meer dan een gewoon lidmaatschap, maar kan veel voor een lid betekenen zowel op sociaal, educatief als persoonlijke niveau.

Betalingsgegevens

Achternaam rekeninghouder

Voorletters rekeninghouder

IBAN

BIC

Hierbij machtigt ondergetekende Studievereniging FLoW het totale bedrag van het lidmaatschap van zijn of haar bankrekening af te schrijven. Het betreft een jaarlijkse onherroepelijke machtiging. Het bedrag van €15,- zal ieder jaar rond oktober of november van het betreffende collegejaar worden afgeschreven. Wanneer de inschrijving geschiedt na deze termijn, zal de contributie eenmalig afgeschreven worden binnen 2 maanden na inschrijving. Vanaf het volgende jaar zal de contributie met de rest rond oktober of november geïncasseerd worden. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Het lidmaatschap kan slechts schriftelijk worden opgezegd. De opzegging dient vóór 1 september van dat collegejaar te geschieden via e-mail (penningmeester@svflow.nl of secretaris@svflow.nl) of via de website, daarna wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd. Ondergetekende zal er zorg voor dragen dat het saldo van de betreffende rekening voor afschrijving van het bedrag toereikend zal zijn. Ondergetekende is verplicht om wijzigingen die betrekking hebben op bovenstaande gegevens schriftelijk te melden aan Studievereniging FLoW.

Naast de jaarlijkse contributie, machtigt ondergetekende Studievereniging FLoW om geld te incasseren voor activiteiten waarvoor ondergetekende zich aanmeldt. De automatische incasso's geschieden volgens de nieuwe SEPA-richtlijnen.

Na inschrijving is het mogelijk om schriftelijk of via e-mail (penningmeester@svflow.nl of secretaris@svflow.nl) de inschrijving te annuleren 4 weken nadat ondergetekende zich heeft ingeschreven zonder opgaaf van reden. Na de bovenstaande termijn van 4 weken is annulering alsmede restitutie van inschrijfgelden niet meer mogelijk.

0

Start typing and press Enter to search