Medezeggenschap is een belangrijk democratisch recht dat ook zeker op de universiteit een belangrijke rol speelt. Op verschillende niveaus (opleiding, faculteit, universiteit of landelijk) kun je als student meebeslissen en de hogere bestuursorganen adviseren over alle zaken die het onderwijs en de organisatie van Tilburg University betreffen. Daarnaast doe je tijdens je studie een hoop ervaring op met een rol in de medezeggenschap! Hieronder worden kort een aantal belangrijke medezeggenschapsorganen van Tilburg University genoemd. 

Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie adviseert het Faculteitsbestuur over allerlei zaken die het onderwijs betreffen. Daarnaast monitort de Opleidingscommissie de kwaliteit van de opleidingen, plannen en activiteiten. Zo wordt o.a. de onderwijs- en examenregeling (OER) besproken en wordt kritisch gekeken naar de resultaten van de cursusevaluaties. Er is een opleidingscommissie voor zowel CIW als CSAI.

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het belangrijkste medezeggenschapsorgaan binnen een faculteit. Hierin zitten zowel personeelsleden als studenten. De Faculteitsraad behartigt de visies en de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, beleid en besluitvorming. Hieromtrent zijn belangrijke bevoegdheden aan de Faculteitsraad toegekend: het instemmings- en adviesrecht. De Faculteitsraad van Humanities and Digital Sciences bestaat uit Fractie Dante en Active TSHD.

Universiteitsraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen. Via de Universiteitsraad kunnen medewerkers en studenten invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken binnen de universiteit. Als serieuze gesprekspartner van het bestuur levert de Universiteitsraad een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren en de verdere ontwikkeling van Tilburg University. Studenten worden in de Universiteitsraad vertegenwoordigd door Fractie SAM en Fractie FRONT.

Verder zijn er nog andere medezeggenschapsorganen op landelijk niveau en bijvoorbeeld bij de gemeente.